فرودگاه بین المللی پکن در ۲۸ کیلومتری شمال شرق پایتخت چین واقع شده و مرکز هواپیمایی ایرچاینا به حساب می آید. این شرکت به ۱۲۰ نقطه مختلف در جهان و از جمله به جمهوری اسلامی ایران پروازهای مستقیم دارد. همچنین کازگوی(Cargo) اختصاصی نیز در این فرودگاه برای ایرچاینا وجود دارد.

فرودگاه پکن

این فرودگاه ۳ ترمینال دارد که ترمینال شماره ۱ مختص پروازهای داخلی است.این ترمینال نسبت به ترمینال شماره ۲ کوچکتر است و ۱۰ گیت خروجی به طرف هواپیما دارد.

از ترمینال شماره ۲ برای پروازهای داخلی و خارجی استفاده می گردد و بسیار بزرگتر از ترمینال شماره ۱ می باشد، به طوری که ۲۰ هواپیما به طور همزمان به راحتی می توانند خدمات انتقال بار و مسافر را انجام دهند.یک خط ارتباطی میان این دو ترمینال وجود دارد که مسافران می توانند از این طریق بین این دو ترمینال تردد نمایند.

فرودگاه پکن

ترمینال ۳ که برای بازی های المپیک 2008 تجهیز و ساخته شده بود بسیار بزرگتر از ترمینال های ۱ و ۲ می باشد و مختص پروازهای خارجی است. در داخل ترمینال، ساختمان به سه ترمینال فرعی تقسیم می گردد که یک ترمینال برای مسافران و دو ترمینال دیگر برای استقرار مسافران و مستقبلین است.