کشور چین در طول تاریخ تحت تأثیر مذاهب و مکاتب فکری مختلفی قرار داشته. به طور تاریخی سه مکتب اصلی این کشور کنفوسیوس‌گرایی، بودایی، و تائویی هستند که هر یک تاثیر به‌ سزایی در شکل‌ گیری فرهنگ چینی ایفا کرده اند. در سنت‌های مذهبی و بومی عناصری از هر سه آنها مشاهده می گردد. طی تحقیقی که در سال ۲۰۰۸ در روستاهای ۶ استان مختلف انجام شد این نتیجه را ثابت کرد که:

مذهب مردم چین

«بیش از دو سوم کل افرادی که خود را مذهبی تصور می کردند یعنی ۳۱ درصد کل افراد، نمی‌توانستند مشخص کنند که پیرو چه مذهبی می باشند. این افراد اعتقاد داشتند که نیروهای فرا طبیعی بر سرنوشت انسان تسلط دارد یا بسیار تاثیرگذار است و باورشان این بود که سرنوشت آنها با پیشکش قربانی به خدایان یا ارواح نیاکان قابل تغییر خواهد بود. این نوع باورها و سنت‌ها ریشه عمیقی در فرهنگ سنتی چینی و عرف جوامع محلی داشته است.»

مذهب مردم چین

تحقیقات مختلف در مورد اینکه چه میزان از چینی‌ها مذهبییند، نتایج متفاوتی در پی داشته. یک تحقیق در سال ۲۰۰۷ ثابت کرد که تنها ۳۱ درصد چینی‌های بالای ۱۶ سال به مذهب معتقدند اما تحقیق دیگری در سال ۲۰۰۶ میزان لامذهبی در چینی‌ها را ۴۶ درصد بتخمین زده.

نظرسنجی دیگری از گروه تحقیقاتی هوریزون در سال ۲۰۰۷ نشان داد که ۱۱ تا ۱۶ درصد چینی‌ها خود را بودایی، ۳ تا ۴ درصد مسیحی و یک درصد مسلمان می دانند.